...

Povijest psihijatrije: 1. etapa - stari vijek


U starom vijeku su kao bolnice i utočišta djelovali Asklepijevi hramovi (Aesculapius 124.-60. g.p.n.e. = Eskulap, rimski bog bolesnika i liječnika).
- materijalističko shvaćanje u medicini
- njegov štap ovijen zmijom - simbol medicine,
- preporuča psihoterapijski pristup: blagi postupak, glazbu, putovanja, razgovor i radnu terapiju.

Galen iz Pergama (129.-199.g. n.e.)
- duševno poremećeni su bolesni, a ne opsjednuti,
- razlikovao je tri oblika insanie (ludila).

Aretej Kapadocijski liječi depresivne puštanjem krvi.

Tijekom antike, u staroj Grčkoj Apolon je smatran bogom zdravlja i svih umijeća. Na ulazu u Delfe pisalo je "Spoznaj sam sebe", a osnovno načelo zdravog življenja bilo je "ničeg previše".

Hipokrat (460-377g.p.n.e.) uveo je načelo "zdrav duh u zdravom tijelu" i "media via = zlatna sredina", a opisao je i melankoliju.
 • duševne bolesti su uzrokovane prirodnim činiteljima,
 • u mozgu je sjedište duševnih zbivanja i pometnji,
 • začetnik je prve klasifikacije duševnih bolesti (paranoja, melankolija i manija)
 • sumanut čovjek je zapravo bolestan čovjek,
 • zdrava okolina je preduvjet zdravlja čovjeka,
 • preporuča obloge, masažu, puštanje krvi, purgative, opijum.
Hipokratova klasifikacija duševnih bolesti:
 • Epilepsy
 • Mania
 • Melancholia
 • Paranoia
 • Hysteria
HIPOKRATOVA HUMORALNA TEORIJA KARAKTERA (4 vrste tjelesnih tekućina):
 • Krv - Sangvinični: povjerljiv, optimističan
 • Flegma - Flegmatični: spor, ravnodušan
 • Crna žuč - Melankolični:  tužan
 • Žuta žuč - Kolerični: iritabilan
Vezani članci
...

...Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More